Thừa Thiên Huế sẽ tiếp tục tinh giản biên chế trong năm 2019

Tại kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa VII, 100% đại biểu có mặt đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc giao biên chế công chức năm 2019 trong các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh và phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019.

Căn cứ Quyết định số 1896/QĐ-BNV ngày 17/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2019. Trong đó, tỉnh Thừa Thiên Huế được giao là: 2.130 biên chế, giảm 46 biên chế so với năm 2018. UBND tỉnh đã xây dựng kế hoạch biên chế công chức năm 2019 với phương án giảm 50% biên chế ở các đơn vị, địa phương sau khi thực hiện tinh giản biên chế, nghỉ hưu đúng tuổi, thôi việc và tiếp tục giảm ở các đơn vị còn biên chế chưa sử dụng, kể cả các đơn vị sau khi đã giảm 50% số công chức tinh giản biên chế, nghỉ hưu, thôi việc. Theo kế hoạch sẽ giảm được 46 biên chế (trong đó, giảm: 34 biên chế thực hiện tinh giản, nghỉ hưu, thôi việc; 12 biên chế ở các đơn vị còn biên chế chưa sử dụng), đảm bảo đủ số lượng biên chế công chức được giao.

Thừa Thiên Huế sẽ tiếp tục tinh giản biên chế trong năm 2019 Ảnh 1
Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Thừa Thiên – Huế khóa VII.

Đối với việc phân bổ số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Thừa Thiên Huế, theo kế hoạch trong năm 2019 sẽ giảm 1.749 biên chế; trong đó, giảm 96 biên chế viên chức trong cơ quan hành chính nhà nước, 568 biên chế đối với đơn vị sự nghiệp tự chủ một phần chi thường xuyên, giảm 1.085 người đối với đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên. Đối với đơn vị sự nghiệp tự chủ toàn bộ chi thường xuyên thì các đơn vị này tự quyết định số lượng người làm việc trên cơ sở vị trí việc làm và nguồn thu của đơn vị.

Theo ông Bạch Chơn Đông, Giám đốc Sở nội vụ tỉnh Thừa Thiên – Huế thông tin, Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế, Quyết định số 2218/QĐ-TTg ngày 10/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị; UBND tỉnh đã triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế, nghỉ hưu đúng tuổi, thôi việc theo quy định của pháp luật tại các cơ quan hành chính của tỉnh; từ năm 2015 đến nay đã thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP là 30 người, nghỉ hưu đúng tuổi 248 người, thôi việc 28 người. Năm 2018, thực hiện tinh giản biên chế 8 người, nghỉ hưu đúng tuổi 81 người và thôi việc 6 người. Về tỷ lệ giảm biên chế: Biên chế giao năm 2015 là 2.269 người (gồm 2.244 biên chế công chức và 25 biên chế công chức dự bị). Biên chế giao năm 2018 là 2.176 người; giảm so với năm 2015 là 93 biên chế (đạt tỷ lệ 4,1%).

Hữu Tin

Loading...