Năng suất lao động của Malaysia gấp 5 lần Việt Nam và bài toán 10 năm đuổi kịp Malaysia của Bí thư Nguyễn Thiện Nhân

Bài phát biểu chưa đến 10 phút của Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhưng dùng cụm từ 'tụt hậu' 3 lần để nhấn mạnh khoảng cách tụt hậu của chúng ta ngày càng kéo dài. Còn Bí thư Nguyễn Thiện Nhân thì trăn trở với bài toán làm thế nào để 10 năm tới Việt Nam đuổi kịp Malaysia.

Read more